Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca, właściciel – INNOVATION CONSULTING Mateusz Kaliszewski, Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, posiadający NIP: 7582342534, e-mail: mateusz@szkoleniedesignthinking.pl, tel: 694 341 553, szkoleniedesignthinking.pl
 2. Kupujący, Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z platformy zakupowej 1koszyk, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez platformę
 3. Platforma: oprogramowanie 1 koszyk (www.1koszyk.pl) będące własnością FSi, umożliwiające Kupującym przede wszystkim dokonywanie zakupów przez dowolny, zintegrowany z Platformą kanał sprzedaży Sprzedawcy.
 4. Umowa kupna/sprzedaży – umowa zawierana poprzez Platformę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, w imieniu którego działa FSi, właściwym ze względu na kupowany Towar, przede wszystkim w oparciu o Ofertę.
 5. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w jego kanale sprzedaży.
 6. Oferta – informacje wprowadzane przez Sprzedawcę i wyświetlane w Platformie lub w kanale Sprzedawcy zintegrowanym z Platformą, dotyczące warunków sprzedaży Towaru, określające co najmniej przedmiot sprzedaży i jego cenę.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru ze Sprzedawcą dokonywane poprzez platformę 1koszyk.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakup produktów firmy INNOVATION CONSULTING Mateusz Kaliszewski poprzez platformę sprzedażową 1 koszyk. Ponadto określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Każdy klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zakupów zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 1.Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 2.Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową za pośrednictwem sieci internet.
 2. Zamawiany towar można zakupić poprzez platformę 1koszyk poprzez założenie konta na 1koszyk.pl
 3. Oferowane produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są legalnie wprowadzone na rynku polskim.
 4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach platformy 1koszyk.
 5. Cena produktu uwidoczniona na stronie platformy jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Sprzedawca realizuje zamówienia w ciągu 24 godzin: po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar, bądź w przypadku wybrania metody płatności przy odbiorze Towaru, realizacja następuje w danym dniu roboczym do godziny 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00, w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 7. Za dostawę Towarów zamówionych przez platformę 1 koszyk odpowiada Furgonetka Sp. z o.o. SP. k. z siedzibą w Warszawie, NIP 1132567365.

§ 4 Warunki Umowy Sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia poprzez platformę 1koszyk.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po weryfikacji wszystkich istotnych elementów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. W momencie składania zamówienie istotne jest aby wybrać formę potwierdzenie zapłaty:
  1. dowodem zakupu dołączonym do przesyłki,
  2. fakturą dołączoną do przesyłki,
  3. fakturą wysłaną na wskazany adres e-mail.
 5. W przypadku braku deklaracji co do formy, dowód zakupu zostanie dołączony do przesyłki.

§ 5 Sposoby płatności

 1. Płatność za zakupiony towar następuję po:
  1. wyborze sposobu dokonania płatności w momencie składnia zamówienia poprzez Platformę 1koszyk
  2. wyborze opcji płatności przy odbiorze za tzw. pobraniem w momencie składnia zamówienia poprzez Platformę 1koszyk. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

§ 6 Dostawa towaru

 1. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.
 2. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania, rodzaj produktu, czas dostawy przez przewoźnika.
  1. Kompletowanie odbywa się niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.
  2. Dostawa Towaru przez przewoźnika Furgonetka jest uzależniona od wyboru firmy przewozowej, więcej na stronie https://furgonetka.pl
  3. W przypadku zakupu towarów cyfrowych, towar jest wysyłany do klienta drogą mailowa w ciągu 24 godzin od zakupu na wskazany w zamówieniu adres.
 3. Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić przy kurierze czy towar został dostarczony w nienaruszonym stanie, w przypadku uszkodzenia, towar nie nadaje się do użytku i jest podstawą reklamacji u przewoźnika.
 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta z chwilą wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi, bądź Klientowi wybierającemu odbiór własny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu wydania go przewoźnikowi, bądź osobistego odbioru przez Klienta.
 5. Klient może odebrać Towar na terenie Warszawy osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź mailowym.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy zakupowej 1koszyk spowodowane siła wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 7 Reklamacja i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące produktu można składać mailowo mateusz@szkoleniedesignthinking.pl, bądź pisemnie na adres podany w §1.1.
 2. Jeśli towar został uszkodzony podczas dostawy do rozpatrzenia sprawy przez Przewoźnika niezbędne jest dopełnienie wszystkich kroków z §6.3.
 3. Jeśli reklamacja dotyczy innych wad jak uszkodzenia opakowania, należy podać jak najwięcej informacji, rodzaju towaru, daty wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe, adres e-mail. Dla oceny wad fizycznych produktu należy dostarczyć go na adres siedziby podany w §1.1.
 4. W przypadku otrzymania niewłaściwego zamówionego towaru, Klient ma prawo zwrotu Towaru jedynie w nienaruszonej formie, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia produktu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 6. Klient ma prawo zwrotu Towaru jedynie w nienaruszonej formie w dowolny sposób do siedziby firmy na własny koszt, w terminie do 14 dni od momentu otrzymania towaru. Wysokość zwrotu zostanie pomniejszona o prowizje naliczane Sprzedawcy przez platformę 1koszyk.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Treści oraz zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej pod adresem szkoleniedesignthinking.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Właściciela §1.1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na rzecz Właściciela, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony szkoleniedesignthinking.pl, bez zgody Właściciela.
 2. Bez pisemnej zgody wszelkie wykorzystanie treści, grafiki, bądź zawartości strony szkoleniedesignthinking.plstanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkować może odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firmy i ich loga użyte ma stronie należą do ich właścicieli i są używane jedynie w celach informacyjnych.
 4. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą z intencją polubownego zakończenia sporu, jeśli jednak nie będzie to możliwe zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.