Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA SZKOLENIE DESIGN THINKING / SZKOLENIEDESIGNTHINKING.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2022

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z INNOVATION CONSULTING Mateusz Kaliszewski, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, NIP: 7582342534 umowę o świadczenie usługi Platformy zakupowej w celu dostępu do materiałów cyfrowych (kurs online VOD, ebooki, pliki) umieszczonych na Platformie zakupowej znajdującej się pod adresem: szkoleniedesignthinking.pl.

1. DEFINICJE

 1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą (od 1.01.2021) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale cyfrowym.
 4. Platforma zakupowa – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi zakupu i dostępu do materiałów cyfrowych na rzecz Użytkowników.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 6. Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem szkoleniedesignthinking.pl, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.
 7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału cyfrowego udostępnionego na Platformie zakupowej).
 8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały cyfrowe nieodpłatnie.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie zakupowej przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów cyfrowych (kurs online VOD, ebooki, pliki) jako pojedynczy materiał lub grupa materiałów i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.
 10. Usługodawca – INNOVATION CONSULTING Mateusz Kaliszewski, Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, NIP: 7582342534, REGON: 382296102, Tel. 694 341 553, e-mail: mateuszkaliszewski@gmail.com
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 13. Ustawa Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93)
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie zakupowej Usługodawcy.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.
 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów cyfrowych (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Dokonanie rejestracji na Platformie zakupowej Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy
  2. potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej
  3. przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym
  4. kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.
 3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
  1. wybór materiału cyfrowego na Platformie zakupowej Usługodawcy;
  2. dodanie materiału cyfrowego do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
  3. wybór sposobu Opłaty
  4. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;
  5. zapłata za Zamówienie;
 4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
 6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: 
  1. w przypadku Usługi nieodpłatnej zamknięcie Strony internetowej Usługi;
  2. w przypadku Usługi odpłatnej wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa lub e-mail: mateuszkaliszewski@gmail.com o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216 
 10. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: mateuszkaliszewski@gmail.com wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.

3.A POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Materiały cyfrowe udostępnione na Platformie zakupowej Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego i komercyjnego wykorzystania. Użytkownikowi nie przysługuje jednak prawo do dalszej odsprzedaży materiałów cyfrowych udostępnionych na Platformie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów cyfrowych w postaci plików video. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów cyfrowych w postaci plików innych niż video. 
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo instalowania, publikowania lub powielania materiałów cyfrowych w inny sposób bez zgody Usługodawcy.
 7. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w cz. 3 pkt 2 lit. d i w sposób tam wskazany; 
 8. Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu. Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione z wyjątkiem opisanym w par. 4 pkt 5;

5. PŁATNOŚCI

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.
 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale cyfrowym udostępnionym na Platformie zakupowej przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale cyfrowym udostępnionym na Platformie zakupowej przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi. Użytkownik może skorzystać z płatności cyklicznych w przypadku wyboru opcji „materiałów cyklicznych” w Zamówieniu. Wówczas Opłata za Usługę pobierana będzie co określoną w zamówieniu ilość dni za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego poprzez Usługodawcę. Użytkownik w każdej chwili może anulować subskrypcję (płatność) za „materiał cykliczny”. Wówczas opłata za kolejny okres abonamentowy nie zostanie pobrana.
 5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line Przelewy24, przelew on-line BlueMedia, przelew tradycyjny lub płatność kartą płatniczą. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 (przelew online lub karta płatnicza) lub BlueMedia Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin Przelewy24 lub BlueMedia.
 6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system Przelewy24, BlueMedia) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostanie zablokowana a Umowa wygasa.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w pkt 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres mateuszkaliszewski@gmail.com lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. 1 pkt 10 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. 8 pkt. 9 Regulaminu.
 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a w szczególności w: RODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO), informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. W przypadku dokonania rejestracji w celu otrzymania faktury dodatkowo mogą być przetwarzane dane związane z jej wystawieniem takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, nazwa firmy – podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wystawiania faktury zgodnie z prawem podatkowym. Usługodawca może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: NIP firmy, adres firmy.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy wysłać mail na adres: mateuszkaliszewski@gmail.com. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji prawa w ciągu 30 dni, przy czym termin ten może zostać przedłużony w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do maksymalnie 3 miesięcy o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 6. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników wyłącznie do czasu: a) kiedy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego; b) kiedy będzie to niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami; c) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wówczas, gdy zgoda była podstawą do przetwarzania; d) zostanie przyjety̨ sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezposredniego, w tym profilowania.
 8. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT. Dane zostaną w szczególności powierzone operatorowi systemu myVOD.io tj. Escola LMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 22a lok. 14, 00-891 Warszawa oraz operatorowi systemu 1Koszyk.pl tj. FSi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gdyńska 19, 31-323 Kraków
 10. Usługodawca może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi. Poniżej zasady świadczenia usług przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą:
  1. Zewnętrzny system fakturowania: inFakt Sp. z o.o., 31-153 Kraków, ul. Szlak 49, NIP: 45-212-16-81
  2. Portale społecznościowe: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F
  3. Serwisy do e-mail marketingu: dodatkowo Usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych usług z użyciem narzędzi mailingowych udostępnionych przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
  4. Serwisy do prowadzenia webinarów: ClickMeeting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535
  5. Analiza zachowań użytkowników serwisu: Google Analytics – Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize). Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób  korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie  oraz  wykonywać  na  rzecz  operatora  witryny  inne  usługi  związane  z  witryną  i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/?hl=pl. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  6. Google Ads, Facebook Pixel i śledzenie konwersji: Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google/Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google / Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google / Facebook można znaleźć polityce prywatności Google / Facebook .

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia – uiszczone opłaty podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.
 2. Konsument ma prawo żądania zwrotu pieniędzy w ciągu 60 dni od momentu zakupu produktu lub usługi jeśli nie spełnia ona jego oczekiwań. W takim przypadku Usługodawca ma obowiązek zwrotu pieniędzy Konsumentowi w ciągu 5 dni roboczych. Konsumentowi zostaje zablokowany dostęp do korzystania z usługi lub jest zobowiązany zwrócić produkt w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia żądania zwrotu pieniędzy.
 3. Regulamin może ulec zmianie z powodu: 
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa 
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sadowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu 
  3. wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług 
  4. zmiany warunków technicznych świadczenia usług 
  5. zmiany zakresu działalności Usługodawcy
  6. korekta błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany nie mające merytorycznego charakteru.
 4. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: INNOVATION CONSULTING Mateusz Kaliszewski, Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Usługodawcę jak i Użytkowników materiałów pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub niezgodnych z prawem – w przypadku udostępniania lub promowania takich materiałów mogą one zostać usunięte.
 8. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego według właściwości według wyboru Konsumenta.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 10. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawca,̨ korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentow (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
  4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w toku rejestracji.